iPad

Cena: 0 Kč
Uzavřená mezi:
SETOS Retail spol. s.r.o., Přímá 84 Horoměřice IČ 24170682 | Provozovna: iSetos, OC Chodov, Rozstylská 2321 Praha

(dále také jen „kupující“)

a

Panem / paní:

Rodné číslo:

Bytem:

Číslo OP / pasu:

Platnost do:

Místo narození:

Občanství:

Bankovní účet:

(dále také jen „prodávající“)

společně také „smluvní strany

I.

Přesný popis produktu: , , , stav zařízení: ,

Výrobní číslo:

Cena: 0 Kč

II.

Kupní cena bude poukázána Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího, který je uveden výše a to do tří pracovních dní ode dne akceptace konečné výkupní ceny přístroje oběma smluvními stranami.

III.

Prodávající výslovně prohlašuje, že předmět smlouvy je jeho výlučným majetkem a že žádná třetí osoba k němu nemá žádná práva. Dále prohlašuje, že věc nemá žádné vady jak fyzické, tak právní.

IV.

Prodávající a Kupující výslovně sjednávají, že pokud se následně vyjeví, že k prodané věci má práva třetí osoba, či že na věci samotné nějaká práva váznou, jedná se o podstatné porušení smlouvy, dle § 2106 zákona 89/2012Sb. Se všemi důsledky, které z toho vyplívají a ve lhůtě jeden rok od doby, co se Kupující o tomto podstatném porušení dozvěděl, maximálně však dva roky od uzavření této kupní smlouvy.

V.

Podpisem této smlouvy zmocňuje Prodávající Kupujícího k uplatnění práv z vady z Předmětu smlouvy vúči původnímu prodávajícímu, popřípadě k uplatnění práva z vady v servisním místě uvedeném v záručním listě Předmětu smlouvy. Prodávající toto zmocnění v celém jeho rozsahu přijímá. Toto zmocnní sjednává na dobu po kterou lze práva z vady uplatnit.

VI.

Tato smlouva je projevem svobodné vůle oboustran a nebyla uzavřena pod nátlakem.

V dne 13. 8. 2022

Prodávající

V dne 13. 8. 2022

Kupující